มหาจักร เคมีคอล

ผลิตภ้ณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงมหาจักร พิทักษ์ทรัพย์สิน

certวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง


วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงเขียว
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงเคมี